ZARZĄDZENIE nr 20/2019/2020
Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy
w Minkowicach Oławskich
z dnia 25.05.2020r.

 

w sprawie dni wolnych od zajęć dydaktycznych
Na podstawie ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID, (Dz. U. poz. 493 )
§1
W związku ze zmianą terminów przeprowadzenia egzaminu końcowych klasy ósmej z :
• 21 kwietnia 2020 r. na 16 czerwca 2020 r. – egzamin z języka polskiego
• 22 kwietna 2020 r. na 17 czerwca 2020 r.- egzamin z matematyki
• 23 kwietna 2020 r. na 18 czerwca 2020 r.- egzamin z języka angielskiego

Ustalam nowe terminy dni wolnych od zajęć dydaktycznych dla uczniów PSP w Minkowicach Oławskich:
• 16 czerwca 2020 r.
• 17 czerwca 2020 r.
• 18 czerwca 2020 r.
Zajęcia opiekuńczo- wychowawcze w tych dniach będą prowadzone jeżeli rodzice zgłoszą taką potrzebę.
§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

po uprzednim uzgodnieniu z nauczycielem i zawiadomieniu dyrektora szkoły poprzez dziennik elektroniczny.

 

Bogumiła Grzegorska ( język angielski ) – wtorek - od godziny 10.00 – 11.00

Alicja Wąsowicz ( język polski ) – wtorek - od godziny 8.00 – 9.00

Aleksandra Skoreńska ( matematyka ) – poniedziałek - od godziny 8.00 – 9.00

UWAGA ÓSMOKLASIŚCI!

Ministerstwo Edukacji Narodowej opublikowało harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021, w tym terminy postępowania rekrutacyjnego, składania dokumentów do klas I szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych. 

Harmonogram został dostosowany do zmienionego terminu przeprowadzanych egzaminów ósmoklasisty, w tym terminu wydania zaświadczenia o wyniku tego egzaminu przez okręgowe komisje egzaminacyjne. Szczegółowe informacje: https://www.gov.pl/web/edukacja/harmonogram-rekrutacji-do-szkol-ponadpodstawowych-na-rok-szkolny-20202021

Harmonogram rekrutacji uzupełniającej:

26.05.2020r. - 29.05.2020r. - do godz. 15.00 składanie wniosków wraz z dokumentami i oświadczeniami

01.06.2020r. - 02.06.2020r. - prace komisji rekrutacyjnej

03.06.2020r.- godz. 9.00 opublikowanie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych (uwaga: zakwalifikowanie nie jest równoznaczne z przyjęciem do placówki)

03.06.2020r. - 05.06. 2020r. - do 15.00 złożenie przez rodzica / opiekuna prawnego oświadczenia woli

09.06.2020r. - godz. 9.00 opublikowanie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

UWAGA:

od 25 maja br. rozpoczynamy zajęcia opiekuńczo wychowawcze dla dzieci z klas I-III PSP oraz przedszkolaków.

W każdym oddziale może być 12 uczniów ( 1 dziecko na 4 m2) w związku z ograniczoną liczbą miejsc do szkoły i przedszkola  przyjmowane są dzieci rodziców pracujących, których pracodawca nie umożliwia pracy zdalnej.

Do pobrania:

ZARZĄDZENIE nr 18/2019/2020

Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy

w Minkowicach Oławskich

z dnia 06. 05. 2020 r.

 

w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w Oddziałach przedszkolnych
w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Minkowicach Oławskich

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 

Na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach   i placówkach (Dz. U. z 2003 r., Nr 6, poz. 69 z późn. zm.), § 4b pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 410), § 14 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r.     w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493), po uzyskaniu zgody organu prowadzącego

zarządzam, co następuje:

  • § 1.
  1. Zawiesza się na czas oznaczony prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej   i opiekuńczej oddziałów przedszkolnych w Publicznej Szkole Podstawowej im . Jana Brzechwy    w Minkowicach Oławskich w okresie od dnia 6 maja 2020 r. do dnia 24. 05. 2020 r. w związku    z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
  2. W okresie czasowego zawieszenia zajęć, o którym mowa w ust. 1, zadania oddziałów przedszkolnych w Publicznej Szkole Podstawowej im . Jana Brzechwy w Minkowicach Oławskich są prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
  • § 2.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej www.psp-minkowice-olawskie.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Publicznej Szkole Podstawowej im . Jana Brzechwy w Minkowicach Oławskich.

  • § 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Anna Bąk

(podpis Dyrektora)

E-dziennik

baner vulcan 1

BIP

bip logo

Go to top
Template by JoomlaShine