1. Nauczanie na odległość odbywać się za pomocą poczty elektronicznej, e-dziennika (Uonet +), platform edukacyjnych proponowanych przez MEN lub wybranych przez nauczyciela oraz materiałów prezentowanych w programach publicznej telewizji i radiofonii.
 2. W przypadku braku możliwości realizowania nauczania na odległość przez ucznia, (brak warunków technicznych, inne..) nauczyciel jest zobowiązany przekazać do sekretariatu szkoły materiały w wersji papierowej, które rodzic danego ucznia będzie mógł odebrać     w godzinach pracy sekretariatu. Zachowując zasady bezpieczeństwa materiały te będą przekazane przez okno.
 3. Nauczanie na odległość realizowane będzie wg dotychczasowego planu, realizowanego przed zawieszeniem zajęć w szkole.
 4. Treści nauczania będą zmodyfikowane z uwzględnieniem warunków technicznych prowadzonego zdalnie nauczania, możliwości psycho - fizycznych ucznia, zasad higieny pracy     z użyciem sprzętu elektronicznego oraz z uwzględnieniem ograniczeń wynikających ze specyfiki zajęć.
 5. Nauczyciel realizując zajęcia na odległość, na bieżąco, każdego dnia, przekazuje uczniom klasy, w której tego dnia ma zaplanowane lekcje: temat lekcji, zakres materiału do realizacji oraz źródła     i materiały, z jakich uczeń i rodzic mogą skorzystać podczas pracy w domu.
 6. Realizując zajęcia zdalnie nauczyciel podając uczniowi zakres materiału do samodzielnej pracy jest jednocześnie zobowiązany do przekazania źródeł i materiałów niezbędnych do realizacji zajęć, w tym materiały w postaci elektronicznej, z których uczniowie lub rodzice mogą korzystać.
 7. Monitorowanie, weryfikacja wiedzy ucznia i jego postępów w nauce polegać będzie na sprawdzaniu, analizowaniu i ocenianiu wykonanych przez ucznia i przekazanych nauczycielowi zadań i prac.
 8. Wykonane przez ucznia zadania, prace mogą być przekazywane nauczycielowi drogą mailową (na adres służbowy) lub za pomocą platformy edukacyjnej w formie dokumentów lub zdjęć.
 9. W przypadku przedszkoli i uczniów klas I-III szkoły podstawowej nauczyciel ma obowiązek poinformowania rodziców o dostępnych materiałach, a także możliwych sposobach i formach ich realizacji przez dziecko w domu.
 10. Nauczyciele i specjaliści, realizując naukę na odległość, zobowiązani są do dostosowania sposobów oraz metod pracy do potrzeb i możliwości uczniów, w tym wynikających z indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych.
 11. W przypadku niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz niepełnosprawności intelektualnej w stopniu głębokim, nauczyciele zobowiązani są do informowania rodziców o dostępnych materiałach i możliwych formach ich realizacji w celu wsparcia dziecka/ucznia/uczestnika zajęć rewalidacyjno-wychowawczych. Podobnie w przypadku dziecka objętego zajęciami wczesnego wspomagania rozwoju.
 12. Do monitorowania postępów uczniów, weryfikowania ich wiedzy i umiejętności oraz informowania uczniów i rodziców o postępach w nauce i ocenach wykorzystywany będzie dziennik elektroniczny (Uonet+).
 13. Konsultacje dla rodziców i uczniów będą prowadzone, w miarę możliwości, podczas lekcji realizowanej przez nauczyciela wg planu. Będą również możliwe poza godzinami lekcyjnymi poprzez kontakt mailowy.