ZARZĄDZENIE nr 18/2019/2020

Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy

w Minkowicach Oławskich

z dnia 06. 05. 2020 r.

 

w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w Oddziałach przedszkolnych
w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Minkowicach Oławskich

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 

Na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach   i placówkach (Dz. U. z 2003 r., Nr 6, poz. 69 z późn. zm.), § 4b pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 410), § 14 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r.     w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493), po uzyskaniu zgody organu prowadzącego

zarządzam, co następuje:

  • § 1.
  1. Zawiesza się na czas oznaczony prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej   i opiekuńczej oddziałów przedszkolnych w Publicznej Szkole Podstawowej im . Jana Brzechwy    w Minkowicach Oławskich w okresie od dnia 6 maja 2020 r. do dnia 24. 05. 2020 r. w związku    z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
  2. W okresie czasowego zawieszenia zajęć, o którym mowa w ust. 1, zadania oddziałów przedszkolnych w Publicznej Szkole Podstawowej im . Jana Brzechwy w Minkowicach Oławskich są prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
  • § 2.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej www.psp-minkowice-olawskie.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Publicznej Szkole Podstawowej im . Jana Brzechwy w Minkowicach Oławskich.

  • § 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Anna Bąk

(podpis Dyrektora)