ZARZĄDZENIE nr 20/2019/2020
Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy
w Minkowicach Oławskich
z dnia 25.05.2020r.

 

w sprawie dni wolnych od zajęć dydaktycznych
Na podstawie ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID, (Dz. U. poz. 493 )
§1
W związku ze zmianą terminów przeprowadzenia egzaminu końcowych klasy ósmej z :
• 21 kwietnia 2020 r. na 16 czerwca 2020 r. – egzamin z języka polskiego
• 22 kwietna 2020 r. na 17 czerwca 2020 r.- egzamin z matematyki
• 23 kwietna 2020 r. na 18 czerwca 2020 r.- egzamin z języka angielskiego

Ustalam nowe terminy dni wolnych od zajęć dydaktycznych dla uczniów PSP w Minkowicach Oławskich:
• 16 czerwca 2020 r.
• 17 czerwca 2020 r.
• 18 czerwca 2020 r.
Zajęcia opiekuńczo- wychowawcze w tych dniach będą prowadzone jeżeli rodzice zgłoszą taką potrzebę.
§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia