Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
^Powrót na górę
Informacje kontaktowe
Telefon: 71 318-60-10
e-mail:sekretariat@psp-minkowice-olawskie.pl; minkowice@poczta.onet.pl

Publiczna Szkoła Podstawowa

im. Jana Brzechwy w Minkowicach Oławskich

 • 1 Uroczystość nadania imienia

  Uczczono pamięć wielkiego poety Minkowice Oławskie. Uroczystość nadania imienia. 10 czerwca Publiczna Szkoła Podstawowa otrzymała swojego patrona. To poeta Jan Brzechwa
  Czytaj więcej
 • 2 „ Jak dbać o bezpieczeństwo w gminie Jelcz-Laskowice "

  W dniu 16.10.2018r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice odbył się gminny konkurs „ Jak dbać o bezpieczeństwo w gminie Jelcz-Laskowice". Naszą szkołę reprezentowało czworo uczniów. Byli to: w kategorii uczniów kl. IV-VI Maja Łukasik i Przemysław Rudnicki , a w kategorii uczniów VII-III gimn. Katarzyna Zaczek i Julia Oprzędek.
  Czytaj więcej
 • 3 Mamy nowego patrona

  Dnia 26.01.2018r. Rada Gminy Jelcz- Laskowice podjęła uchwałę o nadaniu Publicznej Szkole w Minkowicach Oł. imienia Jana Brzechwy.
  Czytaj więcej
 • 4 Pomagamy innym...

  „Dajmy im kawałek Polski” to akcja Gazety Powiatowej na 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości .
  Czytaj więcej
 • 5 SPRZĄTANIE ŚWIATA 2017

  „Sprzątanie świata – Polska” to wspólna lekcja poszanowania środowiska. Jej celem jest promowanie nieśmiecenia, edukacja odpadowa oraz inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ na środowisko.
  Czytaj więcej

ZAPISY DO PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

w Minkowicach Oł.

 

        Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Minkowicach Oławskich, ogłasza zapisy  do

 

Oddziału przedszkolnego „0” ( dzieci sześcioletnie)

i klasy I Szkoły Podstawowej

na rok szkolny 2018  /  2019

 

Zapisy dokonywane są w sekretariacie szkoły

Od 07.02.2018r. do 09.03.2018r. w godz. 700 – 1500

 

·    14.03.2018r. - opublikowanie w szkole list kandydatów zakwalifikowanych  i niezakwalifikowanych

( UWAGA: zakwalifikowanie nie jest równoznaczne                              z przyjęciem do szkoły, oddziału przedszkolnego).

·  od 15.03.2018r. – 16.03.2018r. -potwierdzenie pisemne przez rodzica lub prawnego opiekuna dziecka woli przyjęcia do szkoły.

· 19.03.2018r opublikowanie w szkole list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

 

Zajęcia edukacji przedszkolnej trwają 5 godzin zegarowych dziennie

( pobyt dzieci dojeżdżających zgodnie z harmonogramem dowozu ).

 

  Dzieci spoza obwodu zapisywane będą na listę rezerwową Rozpatrywanie wniosków oraz publikacja list kandydatów zakwalifikowanych wg harmonogramu rekrutacji –nabór uzupełniający od 20.08.2018r.do 28.08.2018r.

 

 

Wymagany dowód osobisty rodzica/opiekuna prawnego, akt urodzenia  i   PESEL dziecka oraz wypełnione zgłoszenie( do pobrania w sekretariacie – tel. 71 318 60 10 oraz na stronie internetowej szkoły:

psp-minkowice-olawskie.pl

ZEBRANIA Z RODZICAMI

 Serdecznie zapraszamy na zebrania z rodzicami

w dniu 21.11.2017r.

16:45 - klasy I, IIIa, IIIb

17:30 w KLASACH IV-VII PSP oraz II-III PG

 

 

 

 

WYCHOWAWCA

 

KLASA

SALA NR

ALICJA JAROSŁAWSKA

I

55

EWELINA JEDYNAK- NEUMANN

IIIA

52

BOŻENA ZAWADZKA

IIIB

51

MONIKA NOCOŃ

IV

18

MARZENA STECKA

V

20

ALICJA WĄSOWICZ

VI

19

ALEKSANDRA SKOREŃSKA

 

VIIa

15

BOGUMIŁA GRZEGORSKA

VIIb

50

JOANNA KOWAL-ŁACH

II

44

IZABELA OLEK

III

49

 

 

Nabór 2014

KWESTIONARIUSZ UCZNIA

ZGŁOSZENIE DO PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W MINKOWICACH OŁAWSKICH

NA ROK SZKOLNY 2014/2015

 

Proszę o przyjęcie do Publicznego Gimnazjum w Minkowicach Oławskich.

 

DANE OSOBOWE KANDYDATA

 

(NALEŻY  WYPEŁNIĆ  DRUKOWANYMI LITERAMI)

                

               IMIĘ                                         DRUGIE IMIĘ                                            NAZWISKO

 

 

 

 

DATA URODZENIA                                                           

DZIEŃ          MIESIĄC                ROK 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 NUMER PESEL                                                                                         OBYWATELSTWO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MIEJSCE URODZENIA

      MIEJSCOWOŚĆ                                                                                         WOJEWÓDZTWO

 

 

 

ADRES MIEJSCA ZAMIESZKANIA

        ULICA                                                                                                                                          NR DOMU                  NR LOKALU

 

 

 

 

       MIEJSCOWOŚĆ                                                                          KOD POCZTOWY                     POCZTA

 

 

 

 

      WOJEWÓDZTWO                                                    GMINA                                                        TEL. KONTAKTOWY KANDYDATA

 

 

 

 

 

DANE MATKI / PRAWNEJ OPIEKUNKI

      IMIĘ                                                                  NAZWISKO                                                           TEL. KONTAKTOWY

 

 

 

 

     MIEJSCE PRACY

 

 

ADRES ZAMIESZKANIA MATKI / PRAWNEJ OPIEKUNKI

(JEŚLI INNY NIŻ ADRES ZAMIESZKANIA DZIECKA)

 

        ULICA                                                                                                                                          NR DOMU                  NR LOKALU

 

 

 

 

       MIEJSCOWOŚĆ                                                                          KOD POCZTOWY                     POCZTA

 

 

 

 

      WOJEWÓDZTWO                                                    GMINA                                                       

 

 

 

proszę odwrócić

Strona 1/3

 

 

 

 

 

DANE OJCA / PRAWNEGO OPIEKUNA

 

      IMIĘ                                                                  NAZWISKO                                                           TEL. KONTAKTOWY

 

 

 

 

     MIEJSCE PRACY

 

 

ADRES ZAMIESZKANIA OJCA / PRAWNEGO OPIEKUNA

(JEŚLI INNY NIŻ ADRES ZAMIESZKANIA DZIECKA)

        ULICA                                                                                                                                          NR DOMU                  NR LOKALU

 

 

 

 

       MIEJSCOWOŚĆ                                                                          KOD POCZTOWY                     POCZTA

 

 

 

 

      WOJEWÓDZTWO                                                    GMINA                                                       

 

 

 

 

GIMNAZJUM OBWODOWE  ( jeśli zgłoszenie do szkoły poza obwodem)

    NAZWA GIMNAZJUM                                                                            MIEJSCOWOŚĆ

 

 

 

   ULICA                                                                                                  POWIAT /GMINA              

 

 

 

DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE KANDYDATA

(inne informacje dotyczące dziecka np. specjalne potrzeby edukacyjne, orzeczenia, opinie,                                                                                        adres zameldowania dziecka jeśli jest inny niż adres zamieszkania, zainteresowania, uzdolnienia, dotychczasowe osiągnięcia.)

 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

Strona 2/2

 

 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

Nauka religii:

Wyrażam / nie wyrażam (niepotrzebne skreślić) zgodę na uczestnictwo dziecka w zajęciach religii zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dn. 14 kwietnia 1992r Dz.U. Nr 36/92                   w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w szkołach publicznych.

 

 

                                                                                                   …………………………………

                                                                                                                                               ( czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego )

 

 

Oświadczam, że dane przedłożone w niniejszym kwestionariuszu są zgodne ze stanem faktycznym.

 

 

       ……………………………                 ……………..                  …………………………………

                        ( miejscowość )                                                       ( data )                                                   ( czytelny podpis kandydata )             

 

                                                                                                                                                                     

 

                                                                                                         

 

Strona 2/3

 

 

 

 

 

 

……………………………………………………………………

Imię i nazwisko rodzica /prawnego opiekuna

 

……………………………………………………………………

Adres zamieszkania

 

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka

 

 

………………………………………………………………………………………………………………

( Imię/ imiona i nazwisko dziecka)

 

oraz moich, jako rodzica, przez Publiczną Szkołę Podstawową Publiczne Gimnazjum w Minkowicach Oławskich, w tym na umieszczanie zdjęć i informacji o osiągnięciach dziecka na tablicach ogłoszeniowych w szkole, na szkolnej stronie internetowej, w broszurach i innych publikacjach szkolnych, w mediach -            w ramach promocji działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły na cały etap edukacyjny.

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r Nr 101, poz. 926                 i Nr 153, poz. 1271)*n w celach statutowych Publicznego Gimnazjum w Minkowicach Oł.

 

zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. z 1997 r. nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami) oraz   z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 kwietnia 1999 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. 41 poz. 414)                           i rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia   27 sierpnia 2001 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych przedszkoli i szkół oraz przechodzenia z jednych szkół do innych  (Dz. U. nr 97, poz. 1054).

*Art. 1 Ustawy: 2 Przetwarzanie danych osobowych może mieć miejsce ze względu na dobro publiczne, dobro osoby, której dane dotyczą, lub dobro osób trzecich w zakresie i trybie określonym ustawą

 

Równocześnie oświadczam, że poinformowano mnie o prawie wglądu do udostępnionych danych, ich poprawiania, a także o prawie sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wobec przekazywania danych osobowych innym podmiotom. Przyjmuję do wiadomości, że informacje na temat danych osobowych przetwarzanych przez Publiczną Szkołę Podstawową Publiczne Gimnazjum w Minkowicach Oł. udzielane mi będą na podstawie pisemnego wniosku, oraz że z prawa do uzyskania takich informacji mogę korzystać zgodnie  z obowiązującymi przepisami.

 

  ….…………..                                                                                                                                   …………………………………………..

          Data                                                                                                                                             podpis rodzica/ prawnego opiekuna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Do kwestionariusza należy dołączyć 1 zdjęcie legitymacyjne podpisane z tyłu zdjęcia.                   

 

 

Strona 3/3

Strona 3/3

 

Zebranie z Rodzicami w dniu 08.09.2016r.

 

Kl. 0-VI PSP     o godzinie   –  1600

KL. I-III PG        o godzinie –  1730

ZEBRANIE Z PANIĄ DYREKTOR

 o godzinie  1700

 

       SPOTKANIA ODBĘDĄ SIĘ  W KLASACH

 

PSP

 

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY- sala  56

Kl. IIA        sala 55

Kl. IIB        sala 51

Kl. III         sala 52

Kl. IV.        sala  20

Kl.  V.        sala  19 

Kl. VIA      sala  15

Kl. VIB      sala  18

 

 

PG

 

Kl. I           sala 44

Kl. II         sala 49

Kl. III        sala 50

 

 

 

 

Kod kandydata

      (wypełnia placówka)

 

 

 

 

Nabór 2014

KWESTIONARIUSZ UCZNIA

ZGŁOSZENIE DO PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W MINKOWICACH OŁAWSKICH

NA ROK SZKOLNY 2014/2015

 

Proszę o przyjęcie do Publicznego Gimnazjum w Minkowicach Oławskich.

 

DANE OSOBOWE KANDYDATA

 

(NALEŻY  WYPEŁNIĆ  DRUKOWANYMI LITERAMI)

                

               IMIĘ                                         DRUGIE IMIĘ                                            NAZWISKO

 

 

 

 

DATA URODZENIA                                                           

DZIEŃ          MIESIĄC                ROK 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 NUMER PESEL                                                                                         OBYWATELSTWO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MIEJSCE URODZENIA

      MIEJSCOWOŚĆ                                                                                         WOJEWÓDZTWO

 

 

 

ADRES MIEJSCA ZAMIESZKANIA

        ULICA                                                                                                                                          NR DOMU                  NR LOKALU

 

 

 

 

       MIEJSCOWOŚĆ                                                                          KOD POCZTOWY                     POCZTA

 

 

 

 

      WOJEWÓDZTWO                                                    GMINA                                                        TEL. KONTAKTOWY KANDYDATA

 

 

 

 

 

DANE MATKI / PRAWNEJ OPIEKUNKI

      IMIĘ                                                                  NAZWISKO                                                           TEL. KONTAKTOWY

 

 

 

 

     MIEJSCE PRACY

 

 

ADRES ZAMIESZKANIA MATKI / PRAWNEJ OPIEKUNKI

(JEŚLI INNY NIŻ ADRES ZAMIESZKANIA DZIECKA)

 

        ULICA                                                                                                                                          NR DOMU                  NR LOKALU

 

 

 

 

       MIEJSCOWOŚĆ                                                                          KOD POCZTOWY                     POCZTA

 

 

 

 

      WOJEWÓDZTWO                                                    GMINA                                                       

 

 

 

proszę odwrócić

Strona 1/3

 

 

 

 

 

DANE OJCA / PRAWNEGO OPIEKUNA

 

      IMIĘ                                                                  NAZWISKO                                                           TEL. KONTAKTOWY

 

 

 

 

     MIEJSCE PRACY

 

 

ADRES ZAMIESZKANIA OJCA / PRAWNEGO OPIEKUNA

(JEŚLI INNY NIŻ ADRES ZAMIESZKANIA DZIECKA)

        ULICA                                                                                                                                          NR DOMU                  NR LOKALU

 

 

 

 

       MIEJSCOWOŚĆ                                                                          KOD POCZTOWY                     POCZTA

 

 

 

 

      WOJEWÓDZTWO                                                    GMINA                                                       

 

 

 

 

GIMNAZJUM OBWODOWE  ( jeśli zgłoszenie do szkoły poza obwodem)

    NAZWA GIMNAZJUM                                                                            MIEJSCOWOŚĆ

 

 

 

   ULICA                                                                                                  POWIAT /GMINA              

 

 

 

DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE KANDYDATA

(inne informacje dotyczące dziecka np. specjalne potrzeby edukacyjne, orzeczenia, opinie,                                                                                        adres zameldowania dziecka jeśli jest inny niż adres zamieszkania, zainteresowania, uzdolnienia, dotychczasowe osiągnięcia.)

 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

Strona 2/2

 

 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

Nauka religii:

Wyrażam / nie wyrażam (niepotrzebne skreślić) zgodę na uczestnictwo dziecka w zajęciach religii zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dn. 14 kwietnia 1992r Dz.U. Nr 36/92                   w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w szkołach publicznych.

 

 

                                                                                                   …………………………………

                                                                                                                                               ( czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego )

 

 

Oświadczam, że dane przedłożone w niniejszym kwestionariuszu są zgodne ze stanem faktycznym.

 

 

       ……………………………                 ……………..                  …………………………………

                        ( miejscowość )                                                       ( data )                                                   ( czytelny podpis kandydata )             

 

                                                                                                                                                                     

 

                                                                                                         

 

Strona 2/3

 

 

 

 

 

 

……………………………………………………………………

Imię i nazwisko rodzica /prawnego opiekuna

 

……………………………………………………………………

Adres zamieszkania

 

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka

 

 

………………………………………………………………………………………………………………

( Imię/ imiona i nazwisko dziecka)

 

oraz moich, jako rodzica, przez Publiczną Szkołę Podstawową Publiczne Gimnazjum w Minkowicach Oławskich, w tym na umieszczanie zdjęć i informacji o osiągnięciach dziecka na tablicach ogłoszeniowych w szkole, na szkolnej stronie internetowej, w broszurach i innych publikacjach szkolnych, w mediach -            w ramach promocji działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły na cały etap edukacyjny.

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r Nr 101, poz. 926                 i Nr 153, poz. 1271)*n w celach statutowych Publicznego Gimnazjum w Minkowicach Oł.

 

zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. z 1997 r. nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami) oraz   z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 kwietnia 1999 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. 41 poz. 414)                           i rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia   27 sierpnia 2001 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych przedszkoli i szkół oraz przechodzenia z jednych szkół do innych  (Dz. U. nr 97, poz. 1054).

*Art. 1 Ustawy: 2 Przetwarzanie danych osobowych może mieć miejsce ze względu na dobro publiczne, dobro osoby, której dane dotyczą, lub dobro osób trzecich w zakresie i trybie określonym ustawą

 

Równocześnie oświadczam, że poinformowano mnie o prawie wglądu do udostępnionych danych, ich poprawiania, a także o prawie sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wobec przekazywania danych osobowych innym podmiotom. Przyjmuję do wiadomości, że informacje na temat danych osobowych przetwarzanych przez Publiczną Szkołę Podstawową Publiczne Gimnazjum w Minkowicach Oł. udzielane mi będą na podstawie pisemnego wniosku, oraz że z prawa do uzyskania takich informacji mogę korzystać zgodnie  z obowiązującymi przepisami.

 

  ….…………..                                                                                                                                   …………………………………………..

          Data                                                                                                                                             podpis rodzica/ prawnego opiekuna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Do kwestionariusza należy dołączyć 1 zdjęcie legitymacyjne podpisane z tyłu zdjęcia.                    

BIP

Facebook Like

Kliknij nas na facebbok.

COPYRIGT Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Minkowicach Oławskich FREE JOOMLA TEMPLATES