ZARZĄDZENIE nr 18/2019/2020

Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy

w Minkowicach Oławskich

z dnia 06. 05. 2020 r.

 

w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w Oddziałach przedszkolnych
w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Minkowicach Oławskich

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 

Na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach   i placówkach (Dz. U. z 2003 r., Nr 6, poz. 69 z późn. zm.), § 4b pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 410), § 14 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r.     w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493), po uzyskaniu zgody organu prowadzącego

zarządzam, co następuje:

 • § 1.
 1. Zawiesza się na czas oznaczony prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej   i opiekuńczej oddziałów przedszkolnych w Publicznej Szkole Podstawowej im . Jana Brzechwy    w Minkowicach Oławskich w okresie od dnia 6 maja 2020 r. do dnia 24. 05. 2020 r. w związku    z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
 2. W okresie czasowego zawieszenia zajęć, o którym mowa w ust. 1, zadania oddziałów przedszkolnych w Publicznej Szkole Podstawowej im . Jana Brzechwy w Minkowicach Oławskich są prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
 • § 2.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej www.psp-minkowice-olawskie.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Publicznej Szkole Podstawowej im . Jana Brzechwy w Minkowicach Oławskich.

 • § 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Anna Bąk

(podpis Dyrektora)

Pomóżmy Marcie

Marta jest uczennicą PSP w Bystrzycy Oławskiej a mieszka w Wójcicach, nasi uczniowie z pomocą rodziców mieli przeprowadzić kiermasz słodkości i tostów, żeby pomóc Marcie. Niestety sytuacja obecnie panująca w naszym kraju, uniemożliwiła nam przeprowadzenie zbiórki.Dlatego prosimy wszystkich o pomoc Marcie klikając w poniższy link:

https://www.siepomaga.pl/zycie-martyMarta

Zarządzenie Nr 17/ 2019/ 2020

Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej

Im. Jana Brzechwy w Minkowicach Oławskich

z dnia 23 marca 2020 r.

w sprawie obowiązkowego zdalnego nauczania

Na podstawie ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID, ( Dz. U. poz. 493 )

Dyrektor PSP im. Jana Brzechwy w Minkowicach Oławskich zarządzam co następuje:

 • §1. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły, tj. od 25 marca do 10 kwietnia 2020 roku, szkoła prowadzi działalność na odległość, zwaną dalej zdalnym nauczaniem, wykorzystując do tego metody i techniki jakimi dysponuje.
 • §2. Podstawową formą zdalnego nauczania oraz kontaktu nauczycieli z uczniami i rodzicami jest dziennik elektroniczny.
 • §3. Dopuszcza się również inne formy wspomagające takie jak: kontakt telefoniczny, komunikatory, grupy społecznościowe.
 • §4. Za pomocą dziennika elektronicznego uczniowie każdego dnia w godzinach 9:00 –13:00 otrzymują materiały do zdalnej nauki. Natomiast w klasach 1-3 wskazane jest wysyłanie materiałów z jednodniowym wyprzedzeniem, co jest związane koniecznością pomocy rodzicielskiej.
 • §5. W trakcie nauki zdalnej uczniowie mogą kontaktować się z nauczycielami, celem wyjaśniania pojawiających się trudności lub jakichkolwiek niejasności.
 • §6. W procesie nauki zdalnej istnieje konieczność indywidualizacji nauczania, czyli dostosowania realizowanych treści oraz zadawanych prac do możliwości psychofizycznych uczniów.
 • §7. Nadrzędnym celem zdalnego nauczania jest równomierne obciążenie uczniów                             w poszczególnych dniach nauki oraz łączenie przemienne kształcenia z użyciem monitorów ekranowych oraz bez ich użycia.
 • §8. Potwierdzeniem obecności przez ucznia w zdalnych zajęciach w klasach starszych jest odebranie przez niego wiadomości, natomiast w młodszych klasach odebranie wiadomości przez rodzica.
 • §9. Monitorowanie postępów w nauce oraz sposób weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów ustala każdy z nauczycieli. Po akceptacji dyrektora szkoły, informację przekazuje uczniom oraz rodzicom.
 • §10. Zajęcia zdalne mogą być realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia rekomendowanych przez MEN:
 1. materiały edukacyjne –polecane platformy, strony i serwisy internetowe:
 • e- podreczniki.pl
 • Portal wiedzy dla nauczycieli
 • Strona Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i komisji okręgowych
 • Podręcznik internetowy „Włącz Polskę!”
 • Portal lektury.gov.pl
 • Strona Centrum Nauki Kopernik
 • Portale edukacyjne IPN: Portal edukacyjny Instytutu Pamięci Narodowej i Serwis IPN Przystanek historia
 • Strona Krajowego Biura Programu e-Twinning
 • Serwis Ninateka
 • Serwis   Szkolna
 • Biblioteka Cyfrowa Polonia
 • Biblioteka Cyfrowa Ośrodka Rozwoju Edukacji
 • Serwis Telewizji Polskiej
 • Serwis Polskie Radio Dzieciom
 • inne materiały wskazane przez nauczyciela;
 1. przez podejmowanie przez ucznia aktywności określonych przez nauczyciela, potwierdzających zapoznanie się ze wskazanym materiałem i dających podstawę do oceny pracy ucznia;
 2. z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej zapewniających wymianę informacji między nauczycielem, uczniem i rodzicem ;
 3. przez informowanie rodziców o dostępnych materiałach i możliwych formach ich realizacji przez dziecko lub ucznia w domu.
 • §11. Uczniom klas ósmych należy zapewnić warunki, w których mogą powtarzać i utrwalać wiedzę niezbędną do egzaminów. Dla tych uczniów treści kształcenia oraz ilość zadań z pozostałych przedmiotów powinna być ograniczona do wymagań koniecznych zapisanych w podstawach programowych z poszczególnych przedmiotów.
 • §12. W klasach 1-3 realizowanie lekcji w sposób zdalny wymaga pomocy i kontroli rodziców.
 • §13. Szczególną opieką należy objąć uczniów z niepełnosprawnością, objętych zajęciami rewalidacyjnymi, poprzez dostosowanie wiadomości i umiejętności do ich indywidualnych możliwości intelektualnych i edukacyjnych.
 • §14. Rodzice dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym, edukacją wczesnoszkolną powinni być informowani o dostępnych materiałach i możliwych formach ich realizacji.
 • §15. Dzienny rozkład zajęć oraz dobór narzędzi pracy zdalnej powinien uwzględniać zasady bezpiecznego korzystania przez uczniów z urządzeń umożliwiających komunikację elektroniczną oraz potrzeby edukacyjne i możliwości psychofizyczne dzieci i młodzieży.
 • §16. Na skutek umowy zawartej miedzy uczniem i nauczycielem, po powrocie do szkoły nauczyciel może ocenić różne formy aktywności uczniów, na przykład: projekty, wypracowania, referaty, zdjęcia, filmy, prace wytwórcze i oraz inne ustalone.
 • §17. Kontakt   dyrektor- nauczyciel-rodzic odbywać się będzie systematycznie poprzez dziennik elektroniczny, podobną formę przybierają konsultacje nauczycieli z rodzicami, możliwy jest także kontakt telefoniczny oraz portale społecznościowe.
 • §18. Kontrola zrealizowanych treści programowych będzie odbywać się między innymi poprzez:
 1. analizę wpisów tematów zajęć do dziennika lekcyjnego
 2. analizę propozycji tygodniowego zakresu treści nauczania
 3. sprawozdania nauczycieli
 4. kontaktów z rodzicami uczniów i uczniami przez dziennik elektroniczny
 • §19. Po powrocie do szkoły nastąpi powtórzenie oraz usystematyzowanie wiadomości i umiejętności uczniów.
 • §20. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

Dyrektor PSP im. Jana Brzechwy

w Minkowicach Oławskich

Anna Bąk

 1. Nauczanie na odległość odbywać się za pomocą poczty elektronicznej, e-dziennika (Uonet +), platform edukacyjnych proponowanych przez MEN lub wybranych przez nauczyciela oraz materiałów prezentowanych w programach publicznej telewizji i radiofonii.
 2. W przypadku braku możliwości realizowania nauczania na odległość przez ucznia, (brak warunków technicznych, inne..) nauczyciel jest zobowiązany przekazać do sekretariatu szkoły materiały w wersji papierowej, które rodzic danego ucznia będzie mógł odebrać     w godzinach pracy sekretariatu. Zachowując zasady bezpieczeństwa materiały te będą przekazane przez okno.
 3. Nauczanie na odległość realizowane będzie wg dotychczasowego planu, realizowanego przed zawieszeniem zajęć w szkole.
 4. Treści nauczania będą zmodyfikowane z uwzględnieniem warunków technicznych prowadzonego zdalnie nauczania, możliwości psycho - fizycznych ucznia, zasad higieny pracy     z użyciem sprzętu elektronicznego oraz z uwzględnieniem ograniczeń wynikających ze specyfiki zajęć.
 5. Nauczyciel realizując zajęcia na odległość, na bieżąco, każdego dnia, przekazuje uczniom klasy, w której tego dnia ma zaplanowane lekcje: temat lekcji, zakres materiału do realizacji oraz źródła     i materiały, z jakich uczeń i rodzic mogą skorzystać podczas pracy w domu.
 6. Realizując zajęcia zdalnie nauczyciel podając uczniowi zakres materiału do samodzielnej pracy jest jednocześnie zobowiązany do przekazania źródeł i materiałów niezbędnych do realizacji zajęć, w tym materiały w postaci elektronicznej, z których uczniowie lub rodzice mogą korzystać.
 7. Monitorowanie, weryfikacja wiedzy ucznia i jego postępów w nauce polegać będzie na sprawdzaniu, analizowaniu i ocenianiu wykonanych przez ucznia i przekazanych nauczycielowi zadań i prac.
 8. Wykonane przez ucznia zadania, prace mogą być przekazywane nauczycielowi drogą mailową (na adres służbowy) lub za pomocą platformy edukacyjnej w formie dokumentów lub zdjęć.
 9. W przypadku przedszkoli i uczniów klas I-III szkoły podstawowej nauczyciel ma obowiązek poinformowania rodziców o dostępnych materiałach, a także możliwych sposobach i formach ich realizacji przez dziecko w domu.
 10. Nauczyciele i specjaliści, realizując naukę na odległość, zobowiązani są do dostosowania sposobów oraz metod pracy do potrzeb i możliwości uczniów, w tym wynikających z indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych.
 11. W przypadku niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz niepełnosprawności intelektualnej w stopniu głębokim, nauczyciele zobowiązani są do informowania rodziców o dostępnych materiałach i możliwych formach ich realizacji w celu wsparcia dziecka/ucznia/uczestnika zajęć rewalidacyjno-wychowawczych. Podobnie w przypadku dziecka objętego zajęciami wczesnego wspomagania rozwoju.
 12. Do monitorowania postępów uczniów, weryfikowania ich wiedzy i umiejętności oraz informowania uczniów i rodziców o postępach w nauce i ocenach wykorzystywany będzie dziennik elektroniczny (Uonet+).
 13. Konsultacje dla rodziców i uczniów będą prowadzone, w miarę możliwości, podczas lekcji realizowanej przez nauczyciela wg planu. Będą również możliwe poza godzinami lekcyjnymi poprzez kontakt mailowy.

Informuję, że z powodu epidemii koronawirusa obowiązuje do odwołania zakaz wstępu na teren szkoły dla osób niebędących jej pracownikami. Zakaz dotyczy również terenów przyszkolnych – placu zabaw i boiska  sportowego.

Anna Bąk

dyrektor PSP im. Jana Brzechwy w Minkowicach Oławskich

W związku z decyzją rządu informuję, od poniedziałku 16.03 żadne dzieci nie przychodzą do szkoły. Powinny przebywać pod opieką w domu.

Przypominam, że rodzicom, którzy mają dziecko w wielu do 8 lat w związku z nagłym, nieprzewidzianym zamknięciem szkoły przysługuje zasiłek opiekuńczy do 14 dni - szczegółowe informacje na stronie ZUS.

 (oświadczenie zasiłek opiekuńczy)

E-dziennik

baner vulcan 1

BIP

bip logo

Go to top
Template by JoomlaShine